Programet

 

PROGRAMI I GJIMNAZIT NATYROR

KRITERET PËR REGJISTRIM Përfundimi i shkollës së mesme të ulët

Përfundimi me sukses i testit të arritshmërisë

DOKUMENTET QË NEVOJITEN PËR REGJISTRIM  Certifikata e kalimit të testit të arritshmërisë (origjinale ose kopje e autorizuar)

Diploma e shkollës së mesme të ulët (origjinale ose kopje e autorizuar)

Dëftesa e shkollës së mesme të ulët (origjinale ose kopje e autorizuar)

Ekstrakti i lindjes

Dy fotografi të formatit të pasaportës

Kopjet e leternjoftimit të të dy prindërve

NUMRI I NXËNËSVE PËR KLASË 20 – 25
 

BURSA?

Po

 

PROGRAMI I GJIMNAZIT  SHOQËROR – GJUHËSOR

KRITERET PËR REGJISTRIM Përfundimi i shkollës së mesme të ulët Përfundimi me sukses i testit të arritshmërisë
DOKUMENTET QË NEVOJITEN PËR REGJISTRIM  Certifikata e kalimit të testit të arritshmërisë (origjinale ose kopje e autorizuar)

Diploma e shkollës së mesme të ulët (origjinale ose kopje e autorizuar)

Dëftesa e shkollës së mesme të ulët (origjinale ose kopje e autorizuar)

Ekstrakti i lindjes

Dy fotografi të formatit të pasaportës

Kopjet e leternjoftimit të të dy prindërve

NUMRI I NXËNËSVE PËR KLASË 20 – 25
 

BURSA?

Po